Friday, May 10, 2013

ખૂશ્બૂથી છવાયેલા ફૂલોને રાખું છું

હું કોણ છુ? હુ કેવો છુ? હોઠો પર હસી રાખું છું,
હસીમાં પણ અશ્રુંઓની ઝલક છૂપાવી રાખું છું..
દુનિયાની દુનિયાદારી રાખું છું,
પ્રેમના વિરહનું ગમ રાખું છું..
ખૂશ્બૂથી છવાયેલા ફૂલોને રાખું છું