Tuesday, August 30, 2016

Lahu bhi bahaa denge

Rab se duaa hai Mera desh Amar Rahe,
Jaan bhi denge desh Ke liye, Hum Bhartwasi.
Ye nara hamesha Gunja rahe Hum tere hai,
Lahu bhi bahaa denge Watan Tere liye.